Asemakaavat

Kokemäellä kaavoja tehdään joko kaavakonsulttien toimesta tai omana työnä. Kaikki näihin hankkeisiin liittyvät aineistot ovat nähtävillä tällä sivulla sekä niiden nähtävilläoloaikana myös kaupungintalolla.

Lainvoiman saanut kaavatieto siirretään karttapalveluun.

Ajantasaiset tiedot on hyvä tarkistaa kaavoitus- ja mittaustoimesta.

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Mikko Eskola, puh. 040 488 6210.

Vireillä olevat asemakaavat

Kirkkokallion asemakaavan muutos ja laajennus

Kokemäen kaupunki on 19.10.2021 käynnistänyt Kirkkokallion asemakaavahankkeen Peipohjan vesitornin ja Linjatien välisellä alueella.
Alue on maakuntakaavassa varattu pääosin taajama- ja työpaikkatoimintojen alueeksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä ja sitä täydennetään koko kaavatyön ajan.
Kokemäen kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.10.2021 § 307 päättänyt asettaa kaavan luonnosvaiheen nähtäville.
Mielipiteitä kaavahankkeesta voi esittää maankäyttöinsinöörille, puh. 040 488 6210.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

Koomanojantien itäosan asemakaavan muutos ja laajennus

Kokemäen kaupunki on 24.5.2021 käynnistänyt vielä nimeämättömän asemakaavahankkeen Peipohjan Koomanojantien itäpuolella.
Alue on maakuntakaavassa varattu pääosin taajama- ja teollisuustoimintojen alueeksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä ja sitä täydennetään koko kaavatyön ajan.
Kokemäen kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.6.2021 § 178 päättänyt asettaa kaavan luonnosvaiheen nähtäville. Kuulutus
Mielipiteitä kaavahankkeesta voi esittää maankäyttöinsinöörille, puh. 040 488 6210.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Kaavakartta
Selostus
Seurantalomake
Kaavakartta A3

Rautatieasemakaava ja asemakaavan muutos

Kokemäen kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.2.2021 käynnistänyt Rautatieasemakaavan laadinnan. Kuulutus
Hanke kattaa alueen Peipohjan risteysaseman ja Kokemäen vanhan rautatieaseman välisen rataosuuden lisäksi kaavoittamattomia tai kaavamuutoksen tarpeessa olevia alueita radan läheisyydessä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 18.2. – 19.3.2021 sekä koko kaavatyön ajan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 

Pitkäjärven majan asemakaavan muutos

Kokemäen kaupunki on hakenut asemakaavan muutosta Pitkäjärvelle. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus suunnitella alueen maankäyttöä ja muodostaa alueelle kaksi omarantaista rakennuspaikkaa.
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 2.10.2017–2.11.2017.

Vähtärinniemen ranta-asemakaava

Vähtärinniemen ranta-asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 2.10.–2.11.2015.

Hyväksytyt ja lainvoiman saaneet asemakaavat

Moision ranta-asemakaava

Tavoitteena on osoittaa kaava-alueelle yksi uusi erillispientalojen rakennuspaikka (AO) ja kantatilaselvityksen mahdollistama määrä lomarakennuksen rakennuspaikkoja (RA). Kokemäen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 22.3.2021 § 25 hyväksynyt ranta-asemakaavan ja kaava on lainvoimainen. Kuulutus

Liikekeskuksen II asemakaavan muutos

Kaavahankkeen tarkoituksena on kasvattaa alueen rakennusoikeutta ja järjestää alueen toimintoja uudelleen.
Kokemäen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2020 § 65 hyväksynyt kaavahankkeen ja kaava on lainvoimainen. Kuulutus

Haanmäen asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksella on tarkoitus suunnitella alueen uusi maankäyttö.
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.3.2020 § 4 hyväksynyt asemakaavan muutoksen.
Kaavan käsittely Turun hallinto-oikeudessa on kesken.

Koskenkylän ranta-asemakaava

Tekninen lautakunta on käynnistänyt kokouksessaan 19.12.2017 § 86 ranta-asemakaavahankkeen Koskenkylän kiinteistöllä. Kaavahankkeen tarkoituksena on suunnitella alueen uusi maankäyttö ja pyrkiä muodostamaan kaksi uutta loma-asuntojen rakennuspaikkaa Kuurolaan.
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.9.2019 § 45 hyväksynyt ranta-asemakaavan. Kuulutus
Kaavan käsittely Turun hallinto-oikeudessa on kesken.

Katilan asemakaava

Kaavoituksella on tavoitteena suunnitella alueen uusi maankäyttö. Tavoitteena on osoittaa suunnittelualue pääosin laadinnassa olevan osayleiskaavan mukaiseen käyttöön eli työpaikka-alueeksi. Suunnittelussa otetaan lisäksi huomioon pintavesien johtaminen.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2018 § 65 hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.
Kuulutus.

Haapion asemakaava

Asemakaavan muutoksella on tarkoitus mahdollistaa lähipalveluiden rakentaminen ja alueen maankäytön suunnittelu Krootilan kaupunginosassa.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.9.2018 § 46 asemakaavan muutoksen, ja kaava on lainvoimainen.
Kuulutus.

Länsirannan ranta-asemakaava

Tekninen lautakunta on käynnistänyt kokouksessaan 13.2.2018 § 13 kaavahankkeen.
Ranta-asemakaavan suunnittelutyön tavoitteena on osoittaa kaava-alueelle vakituisen asunnon rakennuspaikka (AO). Kaavalla mahdollistetaan lisäksi matkailua palvelevien rakennusten rakentaminen AO-korttelialueelle.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 13.11.2018 § 79 hyväksynyt ranta-asemakaavan ehdotuksen ja kaava on lainvoimainen.