Perusopetus

Kokemäellä toimii Kauvatsan päiväkotikoulu (luokat 1–6) ja Kokemäen yhtenäiskoulun Tulkkilan toimipiste (luokat 1–5) ja Tuomaalan toimipiste (luokat 0–6)  sekä Yhteiskoulun toimipiste (6-9 luokat). Perusopetuksen pienluokat toimivat Kokemäen yhtenäiskoulun toimipisteissä.

Huoltajien ja oppilaiden WILMA.

Henkilökohtainen laite

Mitä henkilökohtainen laite tarkoittaa? (pdf)
2021-2024 oppilaskone (pdf)
Käyttösopimus (pdf)
Käyttö, kuljettaminen ja säilytys (pdf)
Sähköiset palvelut ja oppimisympäristöt (pdf)
Usein kysytyt kysymykset (pdf)

Kokemäki – kieliohjelma

Kokemäkeläisen peruskoululaisen “kielipolku”

ja viikkotuntimäärät eri vuosiluokilla

Oppilaaksi ottamisen periaatteet

Perusopetuslain 6 §:n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Esiopetusta järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon, että opetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää varhaiskasvatuspalveluja.

Päätökset oppilaaksi ottamisesta tekee se viranhaltija, jolle asia on kaupungin hallintosäännössä määrätty.

Ensisijainen koulu (lähikoulu)

Oppilaan ensisijainen koulu (lähikoulu) on häntä maantieteellisesti lähinnä sijaitseva koulu tai yhtenäiskoulun toimipiste. Lähikoulu määräytyy oppilaan väestörekisteriin merkityn virallisen osoitteen mukaan. Sivistyslautakunta voi päätöksellään perustellusta syystä määrätä oppilaan kouluksi muunkin kuin häntä maantieteellisesti lähinnä sijaitsevan koulun. Perusteltu syy voi olla oppilaan kohdalla objektiivisesti perusteltavissa oleva syy esim. lääkärintodistus. Sivistyslautakunnan puolelta syy on opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen esim. luokkakoot, koulukuljetukset.

Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan koulupaikka määräytyy ensisijaisesti lähikouluperiaatteen mukaan. Pienryhmäopetusta tarvitsevalle oppilaalle koulupaikka osoitetaan lähikouluperiaatteesta poiketen.

Toissijainen koulu

Huoltaja voi hakea lapselleen koulupaikkaa myös muusta kuin omasta lähikoulusta tai yhtenäiskoulun toimipisteestä (toissijainen koulu). Toissijaiseen kouluun oppilaaksi ottamisen edellytyksenä on, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista (Perusopetuslaki 32 §).

Asuinpaikan vaihtaminen kesken perusopetuksen

Jos oppilas vaihtaa kunnan sisällä asuinpaikkaa, hän voi jatkaa koulunkäyntiä entisessä koulussaan edellyttäen, että huoltaja vastaa mahdollisista kuljetuskustannuksista.

Asuinkunnan vaihtaminen kesken perusopetuksen

Jos oppilas vaihtaa asuinkuntaa kesken perusopetuksen, hän voi jatkaa koulunkäyntiä Kokemäen kaupungin koulussa edellyttäen, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Sivistyslautakunta on hyväksynyt Kokemäen kaupungin oppilaaksi ottamisen periaatteet 19.11.2019 § 71. Periaatteet on päivitetty sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöksellä 20.6.2023 § 51.