Toimenpideilmoitus

Rakennusluvan sijasta tarvitaan toimenpidelupa tai -ilmoitus toimenpiteisiin, jotka on mainittu Kokemäen kaupungin rakennusjärjestyksessä olevassa luettelossa (II luku 6 §) .

Ilmoitusmenettelyä sovelletaan myös, jos asemakaava- tai rantaosayleiskaava-alueen ulkopuolella, muualla kuin ranta-alueella, rakennetaan olemassa olevaan asuntoon kuuluva tai maatalouden harjoittamiseen liittyvä enintään 60 m² suuruinen talousrakennus. Rakennuksen tulee olla tulisijaton, lämpöeristämätön ja varustamaton. Toimenpideilmoitus tulee toimittaa rakennusvalvontaan ennen töiden aloittamista.

Maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraamisesta tai lämmönkeruuputkiston asentamisesta rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa tai uudistettaessa on tehtävä toimenpideilmoitus rakennustarkastajalle.

Hakijan tulee toimenpideilmoituksen johdosta kuulla naapureita. Lain tarkoittamia naapureita ovat viereisen ja vastapäisen kiinteistön omistajat ja haltijat. Selvitys kuulemisesta on liitettävä hakemukseen kunkin naapurin osalta. Kuulemisen suorittaa hakija pääsääntöisesti itse. Rakennusvalvonta suorittaa kuulemisen tarvittaessa hakijan pyynnöstä hintaan 30 €/naapuri. Mikäli toimenpide ei vaikuta naapurin oloihin, kuuleminen voidaan jättää ilmeisen tarpeettomana suorittamatta.

Lupapiste (sähköinen rakennuslupahakemus)