Rakennus- ja toimenpidelupa

Rakennuslupa-asioissa neuvonnasta ja valvonnasta huolehtii rakennustarkastaja.

Rakennuslupa vaaditaan
– kaikille uudisrakennus- ja laajennushankkeille
– kaikkiin tulisijallisiin rakennuksiin
– rakennuksen korjaus- tai muutostöihin, joilla ilmeisesti on vaikutusta rakennuksen käyttäjän turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
– rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen.

Toimenpidelupa
Rakennusluvan sijasta tarvitaan toimenpidelupa toimenpiteisiin, jotka on mainittu Kokemäen kaupungin rakennusjärjestyksessä olevassa luettelossa (II luku 6 §).
Rakennustoimenpiteen luvanvaraisuudesta on säännöksiä ja määräyksiä maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa.
Paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita annetaan Kokemäen kaupungin rakennusjärjestyksessä, joka on tullut voimaan 1.7.2016.

Hakijan tulee rakennus- ja toimenpidelupahakemuksen johdosta kuulla naapureita. Lain tarkoittamia naapureita ovat viereisen ja vastapäisen kiinteistön omistajat ja haltijat. Selvitys kuulemisesta on liitettävä hakemukseen kunkin naapurin osalta. Kuulemisen suorittaa hakija pääsääntöisesti itse. Rakennusvalvonta suorittaa kuulemisen tarvittaessa hakijan pyynnöstä hintaan 30 €/naapuri. Mikäli toimenpide ei vaikuta naapurin oloihin, kuuleminen voidaan jättää ilmeisen tarpeettomana suorittamatta.

Lupapiste (sähköinen rakennuslupahakemus)