Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan kaavoittamatonta aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon, viemärin tai vapaa-alueiden järjestämiseen.

Suunnittelutarvealueita ovat suoraan lain nojalla ne vastaavat alueet, jotka vanhan rakennuslain nojalla olivat ns. taaja-asutusalueita.

Kunta voi yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä osoittaa suunnittelutarvealueeksi myös alueen, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai haittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä.

Ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää taajaan rakennetulle alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, tarvitaan usein suunnittelutarveratkaisu, jossa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle. Suunnittelutarveratkaisun tekee ympäristölautakunta.

Lupapiste (sähköinen lupahakemus)