Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoitusta ohjataan maankäyttö- ja rakennuslainsäädännöllä. Kaavoituksella mahdollistetaan kaupungin kehittyminen.

Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7§) vaatiman Kaavoituskatsauksen.
Ranta-asemakaavan laatiminen on alueen maanomistajien asia, ja sen hyväksyy kaupunki.

Kaavoittamisen tavoitteena on suunnitella palveleva elinympäristö niin, että rakenne on hallittu ja kehitystä tukeva. Kaavoissa varataan alueet asumiseen, työpaikoille, palveluille, liikenteelle ja viheralueille.

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on antaa tietoa kuntalaisille vireillä olevista sekä uusista maankäytön suunnitelmista, edistää maankäyttö- ja rakennuslain sekä kuntalain tavoitteiden mukaista kansalaisten tiedonsaantia ja mahdollistaa osallistuminen päätöksentekoon.

Kaavoituskatsauksen laatimisvelvoitteesta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:ssä: Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla.

Ajantasakaavat

Karttapalvelun valikoista ”Asemakaavayhdistelmä” tai ”Yleiskaavayhdistelmä” löytyvät ajantasaiset kaavayhdistelmät merkintöineen.

Karttapalvelusta löydät myös tietoa Kokemäellä sijaitsevista palveluista, retkeilyreiteistä sekä vapaista tonteista.
Palvelun tietojen päivittämisestä vastaa kaupungin kaavoituksen ja mittauksen tulosalue. Palvelun tuottaa Karttatiimi.

Asema- ja yleiskaavat

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta ja rakentamista. Kunnat vastaavat oman alueensa yleis- ja asemakaavoituksesta.

Yleiskaava

Yleiskaava ohjaa yleisesti kunnan maankäytön suunnittelua. Se voi käsittää koko kunnan tai osan siitä, jolloin nimitykset ovat joko yleiskaava tai osayleiskaava.

Asemakaava ja ranta-asemakaava

Asemakaava on yksityiskohtainen maankäytön suunnitelma. Asemakaavojen ajanmukaisuutta seurataan ja niitä uusitaan kehitystarpeitten mukaisesti. Rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Yhteystiedot

NimiNimikeOsasto
Kekki KariKartoittaja
  • Tekninen osasto
    • Kaavoitus ja maankäyttö
+358 40 488 6213
Moberg MerjaPaikkatietokäsittelijä 
  • Tekninen osasto
    • Kaavoitus ja maankäyttö
+358 40 488 6215
Peltonen SimoPaikkatietosuunnittelija
  • Tekninen osasto
    • Kaavoitus ja maankäyttö
+358 40 488 6212