Avustukset

Vapaa-aikalautakunnan v. 2021 talousarviossa on määrärahat liikunta-, nuo­ri­so- ja kulttuuritoiminnan tukemiseen. Määräaikaan mennessä haet­ta­via avustuksia ovat perus- ja kohdeavustukset. Perusavustuksilla tue­taan järjestöjen tai yhdistysten koko vuoden toimintaa. Kohdeavustuksia jae­taan rajattuihin toimintakuluihin.

Vapaa-aikalautakunnan v. 2021 talousarviossa on seuraavat haettavat avus­tus­mää­rä­ra­hat:
Liikuntatoiminnan tukemiseen 32 000 €
Nuorisotoiminnan tukemiseen   3 500 €
Kulttuuritoiminnan tukemiseen  3 500 €
YHTEENSÄ 39 000 €

Kaupungin hallintosäännön 32 §:n mukaan vapaa-aikalautakunta päättää  avustusten myöntämisen periaatteista toimialallaan.
Hallintosäännön 35 § mukaan vapaa-aikapäällikkö päättää avustusten myöntämisestä lautakunnan määrittelemien periaatteiden mukaan.


Perusavustuksia tulee hakea 31.3.2021 klo 12.00 mennessä
ja tukea voi ha­kea vain yhdestä kohdasta.

Kunnan avustus seuralle tai yhdistykselle

Hakemukset os. Kokemäen kaupunki / vapaa-aikatoimisto, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki.

 

 

Kohdeavustuksia tulee hakea 29.10.2021 klo 12.00 mennessä.
Koh­de­avus­tuk­set maksetaan jälkikäteen tositteiden ja selvitysten perusteella.
Koh­de­avus­tus­ten tositteet / selvitykset tulee toimittaa va­paa-ai­ka­toimistoon maksatusta varten hakemuksen mukana tai hyvissä ajoin en­nen vuoden loppua, jotta avustus voidaan maksaa kyseisen vuoden mää­rä­ra­hois­ta.

Kohdeavustushakemus.

Kohdeavustushakemuslomakkeen liitteet liikuntatoimintaan.

Tiliselvityskaavake liitettäväksi kohdeavustusten maksatusta varten.

Hakemukset os. Kokemäen kaupunki / vapaa-aikatoimisto, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki.

Tutustu tarkemmin oheisista liitteistä, mihin käyttökohteisiin toiminta-avustusta voi hakea
Kulttuuritoimintaan myonnettavat toiminta-avustukset 2021 (Vapaa-aikalautakunta 3.2.2021 § 6)
Liikuntatoimintaan myonnettavat toiminta-avustukset 2021 (Vapaa-aikalautakunta 3.2.2021 § 6)
Nuorisotoimintaan myonnettavat toiminta-avustukset 2021 (Vapaa-aikalautakunta 3.2.2021 § 6)

Lisätietoja avustuksista antaa vapaa-aikapäällikkö Elina Heinilä, puh. 040 488 6172.

 

Kokemäen parhaat urheilijat ja stipendien saajat

Vuoden lopulla vapaa-aikalautakunta palkitsee parhaat urheilijat.
Esityksen huomioitavista voivat tehdä urheiluseurat, joukkueet, valmentajat ja yksityiset henkilöt 31.10.2020 klo 12.00 mennessä.

Esitykset sähköpostilla elina.heinila(a)kokemaki.fi.

Palkitsemiskriteerit