Avustukset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan v. 2022 talousarviossa on määrärahat liikunta-, nuo­ri­so- ja kulttuuritoiminnan tukemiseen. Määräaikaan mennessä haet­ta­via avustuksia ovat perus- ja kohdeavustukset. Perusavustuksilla tue­taan järjestöjen tai yhdistysten koko vuoden toimintaa. Kohdeavustuksia jae­taan rajattuihin toimintakuluihin.

V. 2022 talousarviossa on seuraavat haettavat avus­tus­mää­rä­ra­hat:
Liikuntatoiminnan tukemiseen 32 000 €
Nuorisotoiminnan tukemiseen   3 500 €
Kulttuuritoiminnan tukemiseen  3 500 €
YHTEENSÄ 39 000 €

Kaupungin hallintosäännön 32 §:n mukaan sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää avustusten myöntämisen periaatteista toimialallaan.
Hallintosäännön 35 § mukaan vapaa-aikapäällikkö päättää avustusten myöntämisestä lautakunnan määrittelemien periaatteiden mukaan.

 

Kohdeavustuksia tulee hakea 31.10.2022 klo 12.00 mennessä.
Koh­de­avus­tuk­set maksetaan jälkikäteen tositteiden ja selvitysten perusteella.
Koh­de­avus­tus­ten tositteet / selvitykset tulee toimittaa va­paa-ai­ka­toimistoon maksatusta varten hakemuksen mukana tai hyvissä ajoin en­nen vuoden loppua, jotta avustus voidaan maksaa kyseisen vuoden mää­rä­ra­hois­ta.

Kohdeavustushakemus.

Kohdeavustushakemuslomakkeen liitteet liikuntatoimintaan.

Tiliselvityskaavake liitettäväksi kohdeavustusten maksatusta varten.

Hakemukset os. Kokemäen kaupunki / vapaa-aikatoimisto, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki.

Tutustu tarkemmin oheisista liitteistä, mihin käyttökohteisiin toiminta-avustusta voi hakea
Kulttuuritoimintaan myönnettävät avustukset
Liikuntatoimintaan myönnettävät avustukset
Nuorisotoimintaan myönnettävät avustukset

Lisätietoja avustuksista antaa vapaa-aikapäällikkö Elina Heinilä, puh. 040 488 6172.

 

Kokemäen parhaat urheilijat ja stipendien saajat

Vuoden lopulla palkitaan Parhaat urheilijat.
Esityksen huomioitavista voivat tehdä urheiluseurat, joukkueet, valmentajat ja yksityiset henkilöt 31.10.2022 klo 12.00 mennessä.

Esitykset sähköpostilla elina.heinila(a)kokemaki.fi.

Palkitsemiskriteerit