Rakentamisen luvat ja valvonta

Luvat

Rakennuslupa
Toimenpidelupa
Toimenpideilmoitus
Purkamislupa
Purkamisilmoitus
Maisematyölupa
Poikkeamislupa
Suunnittelutarveratkaisu

Lupaa haetaan sähköisesti lupapisteestä. Luvat myöntää rakennustarkastaja.

Rakentaja voi valtuuttaa luvan hakemiseen myös suunnittelijan tai vastaavan työnjohtajan tehtäväksi. Valtakirjalla valtuutettu asianhoitaja voi täyttää hakemuksen hakijan puolesta.

Omakotitalo- ja sitä suuremmat hankkeet on syytä esitellä rakennusvalvonnassa suunnittelun luonnosvaiheessa, ennen lopullista pääpiirustusten laatimista.

Rakennusvalvonnan ennakko-ohjaukseen osallistuminen parantaa suunnittelun ja rakentamisen laatua oleellisesti. Ennakko-ohjauksen läpikäyminen helpottaa rakennuslupaprosessia ja lyhentää käsittelyaikaa.

Hakemus tulee olla rakennuspaikan haltijan allekirjoittama. Mikäli rakennuspaikan haltijoita on useita, tulee heidän kaikkien allekirjoittaa hakemus, elleivät he ole antaneet allekirjoittajalle valtakirjaa.

Mallipiirustukset

Asemapiirustus
Pohjapiirros ja julkisivupiirustukset
Piirustuksiin tulee aina liittää nimiölehti täydennettynä hankkeen tiedoilla.

Rakennuslupapäätösten julkipanot

Rakennustarkastajan myöntämät rakennuslupapäätökset ja muut lupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen, jolloin niiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätösten tiedoksiannosta, ja oikaisu tulee tehdä ympäristölautakunnalle. Julkipanolistat löytyvät nettisivuilta Ajankohtaista/Kuulutukset sekä kaupungin viralliselta ilmoitustaululta, os. Tulkkilantie 2.

Valvonta

Rakentamisen aikaisia katselmuksia, aloituskokouksia ja rakennuspaikan merkkauksia tilataan rakennusvalvonnasta tai kaavoitus- ja mittaustoimesta riippuen katselmuksesta. Tilattavat katselmukset on esitetty lupapäätöksessä.

Vastuu tilattavista katselmuksista ja tehtävistä ilmoituksista on vastaavalla työnjohtajalla, jonka tehtäviä valvoo rakennushankkeeseen ryhtyvä hakija.

Maksuperusteet 1.5.2024 alkaen

Rakennusvalvonnan palvelumaksut
Palvelumaksut peritään tarkastuksista ja muista toimenpiteistä, jotka eivät liity rakennuslainsäädännön tarkoittamaan luvanvaraiseen rakentamiseen.