Käyttösäännöt ja maksut

Satakirjastoilla on yhteiset käyttösäännöt ja maksut.

Käyttösäännöt on hyväksytty jokaisessa Satakirjastoihin kuuluvassa kunnassa, ja ne ovat voimassa 1.3.2018 alkaen.

Satakirjastojen tietosuojaselosteet

Kokemäen kaupunginkirjaston järjestyssäännöt

1. Kirjaston velvollisuudet asiakkaita kohtaan

– Kirjasto on julkinen, kaikille avoin palvelu, jonka on toiminnassaan otettava huomioon erilaiset käyttäjäryhmät ja palveltava asiakkaita tasapuolisesti.
– Kirjaston tavoitteena on tarjota kaikille asiakkaille:

  • monipuolinen kokoelma, joka koostuu painetuista, sähköisistä ja av-aineistoista
  • viihtyisä ja turvallinen ympäristö
  • rauhallinen tila lukemista ja työskentelyä varten
  • välineitä tietoyhteiskunnan kansalaisuuden toteuttamiseen, kuten tietokoneet, verkkoyhteydet ja sähköiset palvelut
  • neuvontaa tiedonhaussa
  • paikka näyttelyiden ja tapahtumien järjestämiseen
  • opastusta laitteiden ja palveluiden käyttöön
  • mediakasvatusta

2. Asiakkaan velvollisuudet kirjaston käyttäjänä

– Kirjasto on järjestyslaissa (27.6.2003/612) tarkoitettu yleinen paikka, ja asiakkaat ovat velvollisia noudattamaan järjestyslakia kirjastorakennuksessa ja sen piha-alueella.
– Kirjaston kokoelma, kalusto ja ympäristö ovat kaikkien yhteisessä käytössä. Niitä on kohdeltava huolellisesti. Ilkivallasta tai aineiston tuhoamisesta seuraa korvausvelvollisuus.
– Kirjaston sisätiloissa syöminen ja juominen on kielletty muualla kuin eväiden syömiseen mahdollisesti varatulla alueella.
– Kirjasto on savutonta aluetta: tupakointi kirjastossa ja kirjaston piha-alueella on kielletty.
– Kirjastossa on käyttäydyttävä huomaavaisesti muita asiakkaita ja henkilökuntaa kohtaan.
– Kirjaston henkilökunnalla on oikeus kehottaa liian äänekkäästi tai muuten sopimattomasti käyttäytyvää asiakasta poistumaan kirjaston tiloista.
– Toistuvasti häiriötä aiheuttava asiakas voi saada porttikiellon kirjastoon määräajaksi.
– Alle 18-vuotiaiden asiakkaiden kohdalla toistuvia järjestyshäiriöitä käsitellään yhteistyössä kaupungin nuorisopalvelujen ja huoltajien kanssa.

Hyväksytty vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 19.4.2016 § 17.

Satakirjastojen omatoimikirjastojen käyttösäännöt

Omatoimikirjasto on palvelu, jossa asiakas asioi tai oleilee kirjastossa itsenäisesti kirjaston palveluaikojen ulkopuolella. Omatoimiaikana ovat voimassa Satakirjastojen yhteiset 30.11.2022 voimaan tulleet käyttösäännöt. Niiden lisäksi voimassa ovat nämä Satakirjastojen yhteiset omatoimikirjaston käyttösäännöt.

Käyttöoikeus ja vastuut

Omatoimikirjaston käyttö on maksutonta. Käyttöoikeus on kaikilla voimassa olevan Satakirjastojen kortin omistajilla. Kirjastokortin lisäksi asiakkaalla tulee olla henkilökohtainen tunnusluku eli PIN-koodi, jonka saa kirjastosta palveluaikana. Takaaja on vastuussa alle 15-vuotiaan kirjastokortilla tapahtuvasta omatoimikirjaston käytöstä sekä omatoimiajalla tapahtuvista mahdollisista väärinkäytöksistä. Takaaja/huoltaja voi kieltää huollettavaltaan omatoimikirjaston käyttöoikeuden. Käyttörajoituksen voi myös pyytää asettamaan omalle kirjastokortilleen. Käyttörajoitus tallennetaan Satakirjastojen kirjastojärjestelmään.

Omatoimikirjastosta poistuvan on huolehdittava ulko-oven lukittumisesta ja siitä, että kirjastotilaan ei tule avoimesta ovesta muita henkilöitä. Muita asiakkaita häiritsevä epäasiallinen käytös ja tilan sotkeminen tai vioittaminen ovat kiellettyjä. Asiakas voidaan asettaa väärinkäytöksistä omatoimikirjaston määräaikaiseen käyttökieltoon (vrt. Satakirjastojen yhteiset käyttösäännöt, Lainaus- tai käyttöoikeuden menetys). Vahingonkorvauksiin sovelletaan Satakirjastojen yhteisiä käyttösääntöjä ja vahingonkorvauslakia (412/1974).

Kulunvalvonta

Omatoimikirjastoon kirjaudutaan yleensä kirjastotilan ulkopuolella olevalla kortinlukijalla ja tunnusluvulla. Kirjastokortin omistaja on vastuussa siitä, että kirjastokortti tai tunnusluku eivät päädy ulkopuolisille. Jokainen asiakas kirjautuu omatoimikirjastoon henkilökohtaisesti ja on vastuussa omatoimikirjaston käytöstään. Asiointi perhekunnittain huoltajan kirjastokortilla alaikäisten lasten kanssa on sallittua. Asiointi myös opetus- tai harrastusryhminä ryhmänohjaajan kirjastokortilla ryhmään kuuluvien kanssa on myös sallittua. Omatoimiajan päivittäisestä päättymisestä ilmoitetaan tilasta poistumiseen ohjaavin kuulutuksin. Kirjastojen tiloissa on tallentavat kameravalvonnat, ja mahdollisiin väärinkäytöksiin puututaan myös takautuvasti.

Omatoimiajan palvelut

Lainaus ja palautus hoidetaan omatoimiaikana käyttöä opastavilla automaateilla. Jos lainauksessa tai palautuksessa on ongelmia, asiakas on velvollinen selvittämään epäselvyydet henkilökunnan kanssa palveluaikana. Kokoelmat, asiakastietokoneet, langaton verkko tai kopiokone ovat käytettävissä kirjastokohtaisesti. Kunkin laitteen käyttö ohjeistetaan tilassa erikseen. Kirjaston palvelut, jotka edellyttävät henkilökunnan läsnäoloa, eivät ole käytettävissä omatoimiaikana. Tällaisia palveluita ovat esim. kirjastokortin hankkiminen ja maksujen maksaminen.

Tapahtumat omatoimiajalla

Yksityiset henkilöt, yhdistykset ja muut kolmannen sektorin yhteisöt voivat kokoontua tai järjestää kirjastotilassa kokoontumislaissa (1247/1999) tarkoitettuja yleisiä kokouksia tai yleisötilaisuuksia myös omatoimiajalla. Kokouksista ja tilaisuuksista tulee sopia etukäteen kirjastojen kanssa, ja tällöin voidaan sopimuksesta poiketa kirjautumiskäytännöistä. Tilaisuuden järjestäjä on vastuussa tilaisuuden järjestelyistä ja turvallisuudesta. Muihin kokoontumisiin tulee jokaisen osallistujan kirjautua omalla kirjastokortillaan.