Strategian toteuttaminen ja seuranta

Kuntastrategia ohjaa Kokemäen kuntakonsernin toimintaa. Osastot ja toimielimet sitoutuvat noudattamaan strategian arvoja ja tavoitteita toiminnassaan. Strategian toteutumista seurataan vuosittain strategiaan valittujen Kokemäen kehitystä kuvaavien mittareiden avulla tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Talousarviossa asetetaan toimielintasolla strategiasta johdettuja toiminnallisia tavoitteita, joita toteutetaan vuosittain talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kautta. Strategian avulla pyritään yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, jotka näkyvät kuntalaisten hyvinvoinnissa, elinvoiman kehityksessä sekä yhdyskuntarakenteessa.