Muut luvat ja ilmoitukset

Ympäristöön kohdistuvat erilaiset toimet ja häiriöt vaativat ilmoituksen tai lupamenettelyn.

Rekisteröitävät toiminnat

Rekisteröintimenettelyn tavoitteena on, että toimialalla noudatetaan asetuksissa säädettyjä yhtenäisiä ympäristönsuojeluvaatimuksia. Rekisteröitäville toiminnoille ei pääsääntöisesti haeta ympäristölupaa, mutta esim. pohjavesialueella oleva toiminta tarvitsee aina ympäristöluvan.

Rekisteröintimenettelyssä ovat seuraavat:
– asfalttiasemat
– nestemäisten polttonesteiden jakeluasemat, säiliötilavuus vähintään 10 m3
– polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantoyksikkö

Uusi toiminta

Toiminnanharjoittaja tekee rekisteröinti-ilmoituksen ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 vrk ennen toiminnan aloittamista. Rekisteröinnistä lähetetään tieto toiminnanharjoittajalle ja siitä peritään taksan mukainen maksu. Toiminta voidaan aloittaa, kun viranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 vrk.

Vanha toiminta, jolla on jo ympäristölupa

Toiminnassa olevien asfalttiasemien ja energiantuotantolaitosten toiminta on rekisteröitävä viimeistään 1.1.2018 ja jakeluasemien 1.1.2020 mennessä.

Rekisteröintimenettely

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonta korvasivat ympäristölupamenettelyn vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen osalta 1.6.2010 alkaen. Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista.

Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää. Toiminnanharjoittajalle lähetetään tieto rekisteröinnistä. Rekisteröinnistä peritään maksu.

Menettelyn piiriin kuuluvien laitosten tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Ympäristöhallinnon verkkosivuilta lisää ohjeita ja lomakkeita.

Ilmoittaminen poikkeavasta tilanteesta

Jos onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä tai muusta niihin rinnastettavasta yllättävästä, toiminnasta riippumattomasta poikkeuksellisesta syystä taikka rakennelman tai laitteen purkamisesta toiminnassa, joka ei ole luvanvarainen tai rekisteröitävä, aiheutuu tai uhkaa aiheutua päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi tavanomaisesta poikkeavia toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnan osalta tarvittavat määräykset antaa asianomainen valvontaviranomainen (YSL 122 §).

Ympäristöön kohdistuvista vahingoista ja onnettomuuksista, kuten öljyvahingoista, on ilmoitettava välittömästi pelastusviranomaiselle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Koeluonteinen toiminta

Koeluonteisesta toiminnasta tehdään ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista sille lupaviranomaiselle, joka on toimivaltainen ratkaisemaan toimintaa koskevan luvan. Koeluonteinen toiminta voi liittyä esimerkiksi ympäristönsuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun.

Kokeilutoimintaa voi olla esimerkiksi polttoaineen vaihtaminen, uusien korvaavien kemikaalien kokeilu tai jätteiden hyödyntäminen raaka-aineena (ympäristönsuojelulaki 31 ja 119 §).

Ilmoitus voidaan tehdä lomakkeella tai vapaamuotoisesti.

Leirintäalueilmoitus

Leirintäalueen perustamisesta ja alueen toiminnan olennaisesta muuttamisesta on viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristölautakunnalle. Ilmoituksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot leirintäalueen pitäjästä ja alueen sijainnista sekä toiminnan luonteesta ja laadusta. Ilmoitus on tehtävä myös tilapäisestä leirintäalueesta. Ulkoilulain 25 §:n mukaan tilapäisenä leirintäalueena pidetään aluetta, jolle on tarkoitus enintään 14 vrk:n ajaksi majoittaa telttoihin tai enintään tämän ajan siellä pidettäviin matkailuperävaunuihin tai matkailuajoneuvoihin yli 100 henkilöä.

Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat

Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat maastossa tai vesialueella moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla alueella kuuluvat kunnan ympäristöviranomaisen tehtäviin. Lupa tarvitaan myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja ympäristölle.

Meluilmoitus

Tilapäisistä, erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista tapahtumista ja töistä on tehtävä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä esimerkiksi louhinnasta ja kivenmurskauksesta. Tilapäisiä tapahtumia, joista on tehtävä ilmoitus, ovat ulkoilmakonsertit, moottoriurheilukilpailut ja muut suuret yleisötapahtumat, joista saattaa aiheutua meluhaittoja.

Kirjallinen ilmoitus tulee tehdä Kokemäen kaupungin ympäristönsuojelusihteerille viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Ojitus

Muusta kuin vähäisestä ojituksesta on ilmoitettava Varsinais-Suomen ELY-keskukselle vähintään 60 vrk ennen ojitukseen ryhtymistä. Vähäisyyden arvioinnissa tarkastellaan mm. ojitusalueen pinta-alaa ja toimenpiteen vaikutusta ympäristöön. Ojituksella sekä ojan käyttämisellä ja kunnossapidolla on oltava vesilain mukainen lupa, jos siitä voi aiheutua ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua pilaantumista vesialueella tai sellainen vaikutus vesistössä, joka edellyttää lupaa vesilain yleissäännöksen perusteella (vesilaki 5 luku 3 §). Lupaa haetaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolta.

Pilaantuneen maaperän puhdistaminen

Maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle, jos puhdistaminen ei ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvun nojalla edellytä ympäristölupaa. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista. Ilmoitus on toimitettava Lounais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoituksen tekemiseen voidaan käyttää lomaketta tai se voidaan tehdä vapaamuotoisesti ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 24–25 §:n mukaisesti.

Poikkeaminen karjanlannan varastoinnista ja levittämisestä

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) eli ns. nitraattiasetusta. Asetuksen tavoitteena on suojella vesiä maataloudesta olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta. Asetuksen mukaan lannan ja virtsan varastointitilan tulee olla riittävän suuri, että siihen voidaan varastoida 12 kuukauden aikana kertynyt lanta.

Tilapäisesti työteknisistä ja hygieenisistä syistä kuivikelantaa voidaan olosuhteiden niin vaatiessa varastoida asianmukaisesti tehdyssä, peitetyssä lantapatterissa/aumassa. Varastoinnista ei saa aiheutua vesistön pilaantumista tai sen vaaraa. Varastointi aumassa on aina kielletty pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella.

Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla lähelle pellon yläreunaa. Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta eikä alle viiden metrin etäisyydelle ojasta. Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 senttimetrin nestettä sitova kerros ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Lisäksi aumantekopaikalta on poistettava lumi ja alusta on muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy. Yhteen aumaan on sijoitettava vähintään yhden hehtaarin alalle tai enintään koko lohkolle ja siihen rajautuville lohkoille levitettävä määrä orgaanista lannoitevalmistetta. Aumaan varastoitu orgaaninen lannoitevalmiste on levitettävä viimeistään vuoden kuluttua auman perustamisesta. Paikalle, jolla auma on sijainnut, saa sijoittaa uuden auman kahden välivuoden jälkeen. Kuivalannan varastoinnista aumassa tulee ilmoittaa vähintään 14 vrk ennen varastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa.

Mikäli lantaa joudutaan poikkeuksellisesti varastoimaan aumassa, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 päivää ennen aumauksen aloittamista. Myös lannan luovuttamisesta tehdään vastaava ilmoitus.

Ilmoituslomake lannan aumaukseen sekä levitykseen poikkeustilanteessa.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]