Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä
varten tarvitaan maisematyölupa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 128 §):

1. Asemakaava-alueella
2. Yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
3. Alueella, jolla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 15 §:ssa tarkoitettu rakennuskielto
asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Maisematyölupaa haetaan Lupaiste-palvelun kautta  Lupapiste (sähköinen lupahakemus)

Lupaa ei tarvita
– yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten töiden suorittamiseen;
– myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen; eikä
– vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Luvan tarpeellisuudesta tulee ennen hakemuksen jättämistä pyytää rakennustarkastajan arviointia.

Mikäli kysymyksessä on vähäinen puiden kaataminen, toimitetaan  paperihakemus rakennusvalvontaan

Hakemus vähäiseen puiden kaatamiseen