Maisematyölupa

Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä
varten tarvitaan maisematyölupa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 128 §):

1. Asemakaava-alueella
2. Yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
3. Alueella, jolla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 15 §:ssa tarkoitettu rakennuskielto
asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupapiste (sähköinen lupahakemus)
Hakemus vähäiseen puiden kaatamiseen