Maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaan kunta voi yleiskaavan vireillepanon tapahduttua määrätä alueelle rakennuskiellon. Asuinrakentamista koskevan rakennuskiellon määrääminen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan laadinnan ajaksi on tarpeen, jotta kaava-alueelle mahdollisesti kohdistuvilla rakennuslupahakemuksilla ei vaikeuteta kaavan laadintaa ja hankkeen toteuttamista. Kokemäen kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.5.2024 § 90 päättänyt määrätä asuinrakentamista koskevan rakennuskiellon Takajärven tuulivoimahankkeen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetylle suunnittelualueelle. Kielto on voimassa viiden vuoden ajan, kuitenkin enintään siihen asti, että osayleiskaava on saanut lainvoiman. Lisätietoja rakennustarkastaja Lauri Heiskanen, puh. 040 488 6200.