Asemakaavat

Kokemäellä kaavoja tehdään joko kaavakonsulttien toimesta tai omana työnä. Kaikki näihin hankkeisiin liittyvät aineistot ovat nähtävillä tällä sivulla sekä niiden nähtävilläoloaikana myös kaupungintalolla.

Lainvoiman saanut kaavatieto siirretään karttapalveluun.

Ajantasaiset tiedot on hyvä tarkistaa kaavoitus- ja mittaustoimesta.

Lisätietoja antaa paikkatietokäsittelijä, puh. 040 488 6215.

Vireillä olevat asemakaavat

Rautatieasemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavahanke on käynnistetty 15.2.2021 (MRL 63 §).  Kokemäen kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.2.2023 § 42 päättänyt jatkaa Rautatieasemakaavan laadintaa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 23.2. – 24.3.2023 sekä koko kaavatyön ajan.
Nosto Consulting Oy on laatinut Rautatieasemakaavan luonnoksen, joka koskee osia voimassa olevista asemakaavoista 3, 4, 11, 81, 85, 100 ja 117. Alue rajoittuu Peipohjan risteysasemaan ja sen lähialueisiin. Kaavahankkeen tarkoituksena on lisätä Kokemäen elinvoimaisuutta ja löytää ratkaisuja rautatiealueen ja sen läheisyyden tunnistettuihin ja ennalta tunnistamattomiin maankäytöllisiin ongelmiin. Kaavaluonnos aineistoineen on nähtävillä 20.6.-19.7.2024 Kokemäen kaupunginkirjastossa. Kuulutus.

Kaavakarttaluonnos
Kaavaselostus
Osallistumia- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Seurantalomake
Kaavakarttaluonnos A3 ja kaavamääräykset
Liikennemeluselvitys
Tärinä- ja runkomeluselvitys
Rakennetun kulttuuriympariston selvitys
Aloitusvaiheen viranomaisneuvotteluiden muistiot

Koomanojantien itäosan asemakaavan muutos ja laajennus

Kokemäen kaupunki on 24.5.2021 käynnistänyt vielä nimeämättömän asemakaavahankkeen Peipohjan Koomanojantien itäpuolella.
Alue on maakuntakaavassa varattu pääosin taajama- ja teollisuustoimintojen alueeksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä ja sitä täydennetään koko kaavatyön ajan.
Luonnosvaihe on ollut nähtävillä 24.6.-6.8.2021.
Mielipiteitä kaavahankkeesta voi esittää maankäyttöinsinöörille, puh. 040 488 6210.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Kaavakartta
Selostus
Seurantalomake
Kaavakartta A3

Pitkäjärven majan asemakaavan muutos

Kokemäen kaupunki on hakenut asemakaavan muutosta Pitkäjärvelle. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus suunnitella alueen maankäyttöä ja muodostaa alueelle kaksi omarantaista rakennuspaikkaa.
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 2.10.2017–2.11.2017.

Vähtärinniemen ranta-asemakaava

Vähtärinniemen ranta-asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 2.10.–2.11.2015.

Hyväksytyt ja lainvoiman saaneet asemakaavat

Kirkkokallion asemakaava ja asemakaavan muutos 

Kokemäen kaupunki on 18.10.2021 käynnistänyt Kirkkokallion asemakaavahankkeen Peipohjan vesitornin ja Linjatien välisellä alueella.
Kaavahankkeen tarkoituksena on jatkaa Teollisuustien varren yritysaluetta itään päin ja mahdollistaa alueelle teollista toimintaa.
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt asemakaavan 13.6.2022 § 44 ja kaava on lainvoimainen. Kuulutus

Kaava-aineisto:
Hyväksytty kaavakartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS
Selostus
Seurantalomake
Vastineraportti luonnosvaiheesta
Vastineraportti ehdotusvaiheesta
T/Kem-kaavaselvitys
Liikennemeluselvitys
Liikennetärinäselvitys
Lausunto Kirkkokallion asemakaava-alueen luontoselvitystarpeesta
Raiteistoratkaisuselvitys
Viranomaisneuvottelun muistio 14.1.2022
Ehdotusvaiheen viranomaisten työneuvottelu

Tutkimuskartta rakennettavuusselvitys
Rakennettavuusselvitys

Katilan asemakaavan muutos

Alue sijaitsee Peipohjan kaupunginosassa ja sijoittuu valtatie 2:n ja rautatien väliselle alueelle. Alue rajoittuu Teollisuustiehen, Yhdystiehen ja ehdotusvaiheessa olevaan Kirkkokallion asemakaavan sekä Rautatieasemakaavan hankealueisiin.
-Kaavahankkeen tarkoituksena on T/kem merkinnän laajennus ja erityis- ja katualuerajaukset.
Kokemäen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.5.2022 § 35 hyväksynyt kaavan ja kaava on lainvoimainen. Kuulutus

Kaava-aineisto:
Hyväksytty kaavakartta
Selostus
Osallisuus- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Seurantalomake
Kaavakartta ja määräykset
Maisemallisten vaikutusten arviointi
Liikennemeluselvitys
Tärinä- ja runkomeluselvitys
TKem-kaavaselvitys
Lausunnot kaavaluonnoksesta
Vastine lausuntoihin
Lausunnot kaavaehdotuksesta
Satakuntaliiton lausunto ehdotukseen
Satakuntaliiton karttalausunto ehdotukseen
Väyläviraston ehdotuksen lausunto
Vastine lausuntoihin kaavaehdotuksesta

Moision ranta-asemakaava

Tavoitteena on osoittaa kaava-alueelle yksi uusi erillispientalojen rakennuspaikka (AO) ja kantatilaselvityksen mahdollistama määrä lomarakennuksen rakennuspaikkoja (RA). Kokemäen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 22.3.2021 § 25 hyväksynyt ranta-asemakaavan ja kaava on lainvoimainen. Kuulutus

Liikekeskuksen II asemakaavan muutos

Kaavahankkeen tarkoituksena on kasvattaa alueen rakennusoikeutta ja järjestää alueen toimintoja uudelleen.
Kokemäen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2020 § 65 hyväksynyt kaavahankkeen ja kaava on lainvoimainen. Kuulutus

Haanmäen asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksella on tarkoitus suunnitella alueen uusi maankäyttö.
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.3.2020 § 4 hyväksynyt asemakaavan muutoksen ja kaava on lainvoimainen.

Koskenkylän ranta-asemakaava

Tekninen lautakunta on käynnistänyt kokouksessaan 19.12.2017 § 86 ranta-asemakaavahankkeen Koskenkylän kiinteistöllä. Kaavahankkeen tarkoituksena on suunnitella alueen uusi maankäyttö ja pyrkiä muodostamaan kaksi uutta loma-asuntojen rakennuspaikkaa Kuurolaan.

Katilan asemakaava

Kaavoituksella on tavoitteena suunnitella alueen uusi maankäyttö. Tavoitteena on osoittaa suunnittelualue pääosin laadinnassa olevan osayleiskaavan mukaiseen käyttöön eli työpaikka-alueeksi. Suunnittelussa otetaan lisäksi huomioon pintavesien johtaminen.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2018 § 65 hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.
Kuulutus.

Haapion asemakaava

Asemakaavan muutoksella on tarkoitus mahdollistaa lähipalveluiden rakentaminen ja alueen maankäytön suunnittelu Krootilan kaupunginosassa.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.9.2018 § 46 asemakaavan muutoksen, ja kaava on lainvoimainen.
Kuulutus.

Länsirannan ranta-asemakaava

Tekninen lautakunta on käynnistänyt kokouksessaan 13.2.2018 § 13 kaavahankkeen.
Ranta-asemakaavan suunnittelutyön tavoitteena on osoittaa kaava-alueelle vakituisen asunnon rakennuspaikka (AO). Kaavalla mahdollistetaan lisäksi matkailua palvelevien rakennusten rakentaminen AO-korttelialueelle.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 13.11.2018 § 79 hyväksynyt ranta-asemakaavan ehdotuksen ja kaava on lainvoimainen.