Soraliike Pelkonen Oy on Kokemäen ympäristönsuojeluun toimittamallaan hakemuksella pan­nut vireille maa-aineslupa-asi­an maa-aineksen ottamista varten ja ympäristölu­pa-asian maa-aineksen murskaamista varten. Soraliike Pelkonen Oy omistaa Kokemäen kau­pungis­sa Kakkulaisten kylän kiinteistöllä Kynsijärvi RN:o 4:69 sijaitsevan maa-ainek­sen ottamiseen suunnitellun alueen. Kiinteistöltä sekä sitä ympäröiviltä alueilta on otettu maa-ainek­sia vuosikymmenten ajan. Aikaisempi kiinteistöllä ollut maa-aineksen ottolupa on päättynyt 28.2.2024. Kiinteistö sijaitsee 2-luokan pohjavesialueella.

Maa-aineksen ottamiseen suunnitellun ottamisalueen pinta-ala on noin 10,5 hehtaaria. Maa-ainesten ottamissuunnitelman mu­kaan kymmenen vuoden aikana otettava maa-aineksen määrä on noin 230 000 kiintokuutiometriä. Näin vuosittain otettavaksi maa-ainesmääräksi tulee keskimäärin noin 23 000 m3.

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävillä Kokemäen kaupungintalolla ympäristönsuojelussa. Ne, joiden oikeutta tai etu­a tämä lupa-asia saattaa koskea, voivat tehdä lupakäsittelyä varten kirjallisen muistutuksen. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus esittää hakemuksesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet toimitetaan 12.4.2024 mennessä kirjallisena Kokemäen kaupungin tekninen- ja ympäristölautakunnalle PL 27 32801 KOKEMÄKI. Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Kokemäen kaupungin kotisivulla 11.3.2024 – 12.4.2024.