Tekninen- ja ympäristölautakunta on evännyt poikkeamisluvan putkiristikkomaston ja laitetilan rakentamiseksi kiinteistölle 271-455-2-39. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 1.3.2024 ja siitä tiedotetaan julkaisemalla kuulutus Kokemäen kaupungin verkkosivulla.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Turun hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää yllämainitusta päätöksen antamispäivästä sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Päätös on tämän kuulutuksen liitteenä.

Pöytäkirjaote Tylk 27.2.2024 § 23 Poikkeuslupa Telia Towers Finland Oy