Kiusaamistapauksille ei käännetä selkää, vaan kiusaaminen katkaistaan heti koulun ja kodin yhteistyöllä, vakuuttavat kuraattori Tea Helin ja vs. rehtori Juha-Pekka Pihlman.

Koulukiusaaminen on noussut jälleen puheenaiheiksi kotona ja kouluissa lukuvuoden alkamisen myötä. Kokemäen kouluissa kiusaamisen vastaista työtä tehdään tehokkaasti monen vuoden kokemuksella ja moniammatillisella yhteistyöllä. Laadimme yhteistyöllä myös vinkit toimintatavoista muistettavaksi sekä kiusaamisen kohteeksi joutuneelle, että hänen lähipiirilleen.

Kouluvuosi pyörähti käyntiin myös Kokemäellä, joka nostaa kodeissa ruokapöytäkeskusteluun arjen sujuvuuden rinnalle koulukiusaamisen. Keskustelimme koulukiusaamisesta Kokemäen Yhteiskoulussa, jossa opiskelevat kaikki 7-9. luokkalaiset sekä osa 6-luokkalaisista. Kaiken kaikkiaan 11.8. alkaneella lukuvuodella Yhteiskoulussa on 285 oppilasta.

”Tulkkilan koulun kuudesluokkalaiset käyvät koulunsa yhteiskoulussa. Tällä tavoin oppilaat pääsevät turvallisesti luokanopettajan johdolla tutustumaan yläkoulun maailmaan eikä siirtymä yläkoulun ainejohtoiseen opiskeluun tunnu niin vieraalta ja jännittävältä”, esittelee Yhteiskoulun rehtori Juha-Pekka Pihlman.

Yhteiskoulun 8. luokalla opiskelevat Amanda Henttinen (vas.) ja Sofia Salovirta iloitsevat yhteiskoulun mukavasta ilmapiiristä. Heidän silmilleen, saati korvilleen ei ole kantautunut kiusaamistapauksia.

Juha-Pekalla on koulumaailmassa työskentelystä lähes 15 vuoden kokemus. Kiusaaminen on hänen mukaansa aihe, josta koulumaailmassa ollaan erittäin tietoisia ja josta puhutaan avoimesti koko ajan.

”Yhteiskoululla vallitsee hyvä ilmapiiri. Valtakunnallisella tasolla ajateltuna Yhteiskoulu on pieni koulu, jossa opettajat tuntevat oppilaansa. Tällöin kiusaamistapaukset tulevat nopeasti tietoisuuteen ja opettajilla on herkemmin mahdollisuus puuttua siihen”, Pihlman kertoo.

KISE-tiimi valvoo, puuttuu ja seuraa koulukiusaamista

Kokemäen Sivistyslautakunnassa on helmikuussa 2021 hyväksytty kaikkien Kokemäen koulujen kiusaamisen vastaiset suunnitelmat, jotka käydään lukuvuoden alussa koulun henkilöstön kanssa läpi sekä lähetetään tiedoksi myös oppilaiden koteihin.

”Yhteiset toimintaperiaatteet kouluissa ja kodeissa sekä yhteistyö oppilaiden huoltajien kanssa tapausten selvittämisessä ovat ehdoton avainasia, jotta kiusaamistilanteilta vältytään ja ne saadaan loppumaan”, Pihlman painottaa.

Yhteiskoulun opettajien lisäksi merkittävä rooli koulukiusaamisen ehkäisemisessä ja mahdollisiin kiusaamistapauksiin puuttumisessa on kiusaamisen selvittelytiimillä (KISE). Tiimi muodostuu kiusaamisen ehkäisemisen koordinaattorista sekä kiusaamistapausten selvittelyyn valituista henkilöistä.

”Luomme kouluun vertaissuhteita tukevaa ja vuorovaikutuksen ongelmia ehkäisevää toimintakulttuuria, missä minkäänlainen toista loukkaava käytös ei ole hyväksyttyä. Kiusaamista, väkivaltaa, rasismia tai muuta syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen käytökseen puututaan sataprosenttisesti”, kertoo Yhteiskoulun KISE-tiimin koordinaattorina toimiva kuraattori Tea Helin.

Kokemäen kaupungin nuorisotyöntekijän, Elina Poutasen, mukaan oppilaiden kokema kiusaamisen tapahtuu nykyisin entistä enemmän netissä ja sosiaalisessa mediassa, jonka vuoksi siihen on vaikeampaa puuttua.

Koulun toimintaperiaatteen mukaisesti heti kiusaamisepäilyn ilmetessä täytetään seurantalomake tapahtuneesta ja selvitetään toistuva ja tahallinen kiusaaminen. Toistuvat kiusaamistapaukset siirretään KISE-tiimin vastaaville opettajille keskusteltaviksi osapuolten kanssa. Kaikista yksilö- ja yhteiskeskusteluista tehdään kirjaukset sekä säilytetään mahdolliset todisteet, kuten some- tai tekstiviestit. Keskustelun tarkoituksena on tehdä selväksi, että kiusaaminen on koulun aikuisten tiedossa eikä se ole hyväksyttävää. Osallisten huoltajille tiedotetaan aina käydyistä selvittämiskeskusteluista ja tarvittaessa järjestetään heidän kanssaan yhteiskeskustelutilaisuus.

”Kiusaamistapausten havainnointia jatketaan vielä keskusteluiden jälkeen palaamalla asiaan säännöllisesti asianosaisten kanssa. Seuranta on koettu usein riittävän tehokkaaksi keinoksi kiusaamisen loppumiseen, jolloin ei tarvitse ryhtyä järeämpiin ratkaisukeinoihin”, Pihlman lisää.

Oppilaita osallistetaan koulun toimintakulttuurin rakentamiseen

Kiusaamisselvittelyissä oppilaat ovat tärkeässä asemassa, sillä he voivat auttaa kiusaamisen selvittelyssä. Oppilaita kannustetaan kertomaan havaitsemastaan tai kohtaamastaan kiusaamisesta. Kokonaisvaltaisesti koulussa pyritään luomaan hyvinvoiva ilmapiiri, joka ehkäisee kiusaamista.

”Hyvinvoivan ilmapiirin luomiseksi olemme joustaneet tietyissä koulun säännöissä ja antaneet positiivisia vapauksia, jotta oppilaat kokevat viihtyvänsä koulussa paremmin”, Pihlman esittelee.

Alkaneella lukuvuodella Yhteiskoulun välituntialue on laajennettu kattamaan skeittiparkin alue sekä uimahallin viereinen urheilukenttä. Lisäksi koulun vanhanaikainen sääntö siitä, ettei välitunnilla saa oleskella koulun katoksessa muulloin kuin vesisateella, on kumottu.

Kokemäen skeittiparkin ramppi urheilukentän vieressä.

Yhteiskoulun välintuntialue on laajennettu viime vuonna valmistuneelle skeittiparkille sekä takana näkyvälle urheilukentälle.

”Haluamme antaa oppilaille omaa tilaa ja tarjota mahdollisuus liikkumiseen. Välituntipiha on saatettu aiemmin kokea turhan ahtaaksi ja tunne tuottaa levottomuutta, joka voi olla ponnahduslauta purkamaan pahaa oloa kanssaihmisiin”, Pihlman kertoo.

Koulussa järjestetään oppilaille hyvinvointikyselyitä, joissa kartoitetaan oppilaiden kokemuksia kiusatuksi tulemisesta, kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta. Seuraamista tukevat myös terveydenhoitajan kyselyt terveystarkastusten yhteydessä.