Kaupungin tilinpäätös kertoo missä mennään

Kokemäen kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös on saatu päätökseen. Se osoittaa 3,33 miljoonan euron ylijäämää ja sillä kyetään kattamaan kaupungin taseessa ollut aikaisempien vuosien yhteenlaskettu kumulatiivinen 0,7 miljoonan euron alijäämä.

Vuoden 2020 tulokseen vaikuttivat lukuisat asiakokonaisuudet, mutta erityisen suuri merkitys oli käyttötalousmenojen pienenemisellä sekä valtionosuuksien huomattavalla kasvulla edellisvuodesta.

Kokemäen kaupunki on viimevuosien aikana kyennyt pitämään nettokäyttötalousmenojen kasvun hallinnassa. Esimerkiksi vuonna 2014 vastaavat nettokäyttötalousmenot olivat noin eli 2 miljoonaa euroa nykyistä suuremmat. Menot ovat vähentyneet, koska kunnan asukasluku ja sen myötä palveluiden saajien määrä on vähentynyt.

Korona vaikutti myös talouteen

Vuosi 2020 oli koronapandemian seurauksena poikkeuksellinen kunnan toimintojen ja talouden kannalta. Vielä keväällä 2020 kuntien talouden ennustetiin heikkenevän olennaisesti verotulomenetysten johdosta työttömyyden kasvaessa ja yritysten tulosten heikentyessä. Pahimmat ennusteet tulomenetyksistä eivät kuitenkaan toteutuneet.

Verotuloja kertyi lopulta lähes alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Kunnallisveroja kertyi kaikkiaan noin 22,9 miljoonaa euroa, yhteisöveroja noin 1,3 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroa noin 2,4 miljoonaa euroa. Kunnallisveron tilitysten määrä kasvoi jopa 3,4 % edellisvuoteen verrattuna.  Suurimman osan kasvusta selittää vuonna 2019 toteutetun verokorttiuudistuksen johdosta tapahtunut vanhojen verojen tilitys vuonna 2020.

Kaupungin eri osastot pysyivät pääsääntöisesti annetuissa talousraameissa.  Euromääräisesti suurimmat menoalitukset tapahtuivat erikoissairaanhoidossa ja perusopetuksessa.  Lisäksi on huomioitava henkilöstömenojen noin 0,2–0,3 miljoonan euron lasku edellisvuoteen.  Laskuun vaikutti muun muassa keväällä ja kesällä 2020 toteutetut pääosin vapaaehtoiset lomautukset.

Ensisijaisen vastuun koronapandemian taloudellisesta vastuusta on hoitanut valtiovalta. Tämä näkyy kuntien taloudessa kasvaneina valtionosuuksilla. Esimerkiksi Kokemäen kaupunki sai valtiolta tukia kaikkiaan noin 3,3 miljoonaa euroa arvioitua enemmän.

Hengähdystauko kaupungin talouteen

Kaupungin taloutta rasittaa suuri rakennusten määrä.  Kullakin rakennuksella on kirjapidossa tasearvo, jonka pitäisi kuvata myös jossain määrin rakennuksen todellista arvoa. Koska näin ei ole, tehtiin vuoden 2020 käyttötalouteen ylimääräisiä poistoja noin 0,5 miljoonan euron arvosta.  Menettelyn seurauksena muun muassa entisen Peipohjan koulurakennuksen, Teljän talojen ja kierrätyskeskuksen arvo on kirjanpidossa nolla.

Kumulatiivisen alijäämän kattaminen ylijäämäisen tilinpäätöksen myötä toi 1–2 vuoden hengähdystauon kaupungin talouteen. Jatkossa olennaista tulee olemaan se, miten koronapandemia jatkuu ja miten pian valtio tulee perimään kunnilta takaisin lisäsatsauksia, joita se kunnille myönsi vuonna 2020. Edellä mainitun johdosta kaupunki tuleekin jatkossa edelleen kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että toimintamenot ovat enintään tulojen mukaiset.

Lisätietoja tilinpäätöksestä antavat kaupunginjohtaja Teemu Nieminen ja talousjohtaja Tauno Mäkinen.