Polttoaineiden varastointimäärät maatiloilla ovat kasvussa niiden matalan hinnan takia. Maatiloilla varastoidaan tyypillisesti polttoöljyä erilaisissa maatilojen polttoainesäiliöissä. Ympäristönsuojelulain yleisten periaatteiden mukaisesti on toiminnassa huomioitava maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellot, riippumatta siitä tarvitaanko polttoaineiden varastoinnille ympäristölupaa. Vuotojen estäminen on maaperän ja vesien suojelun takia lähtökohta. Maatiloilla on myös velvollisuus kaikissa tilanteissa huolehtia, että mahdolliset vuodot eivät pääse maaperään, vesiin tai viemäriin ja että ne pystytään keräämään talteen mahdollisimman lähellä vuotokohtaa.  

 

Maatiloilla on noudatettava varovaisuutta ja huolellisuutta polttoaineen varastoinnissa ja käytössä, jotta vuotoja ei tapahdu. Säiliöiden asianmukaisesta kunnosta ja niiden huoltamisesta sekä säiliöiden ja polttonesteen täyttö- ja jakelupaikkojen vuotojen hallinnasta on huolehdittava maaperän ja vesien pilaantumisen estämiseksi.  Toiminnassa on noudatettava kuntien ympäristönsuojelumääräyksiä sekä muita polttoaineen varastointiin liittyviä määräyksiä ja ohjeita.  

 

Tietoa vuotojen hallinnasta löytyy esimerkiksi Hämeen ELY-keskuksen, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, Pirkanmaan pelastuslaitoksen, Etelä-Suomen aluehallintoviraston sekä Lahden ja Lohjan kaupunkien yhteistyössä laatimasta Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallinta –oppaasta. Opas on ladattavissa Tukesin verkkosivuilta. Myös kuntien ympäristösuojelumääräykset, pelastuslaitosten ohjeet ja alan standardit antavat ohjeistusta ja määräyksiä aiheesta.